د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ دښکلو زړونه اخلاق عشقي شعرونه ١٣٣٧ ستوري ٧ / ١٢ / ١٣٨٥
٢ دهيلو تر منزل اخلاق بېلابېل ١١٠٣ ستوري ٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٣ ښكلىى جينئي ساحل عشقي شعرونه ١٠٧٦ ستوري ٢٩ / ١١ / ١٣٨٥
٤ چی ماشومان وو اخلاق بېلابېل ١٠٨٦ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٥
٥ انسان اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٦٥ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٦ بيلتون اخلاق بېلابېل ١١٧٥ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٧ مينه فروتن عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٨ پښتون ملنگ ننګ ملي شعرونه ١٢٠٣ ستوري ٢٢ / ١١ / ١٣٨٥
٩ څلوريزه فروتن ملي شعرونه ١١٨٤ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١٠ غزل Mateen غزلې ١٠٨١ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١١ دفکرټال خوستی بېلابېل ١٠٨٩ ستوري ١٢ / ١١ / ١٣٨٥
١٢ میخونه یی په سرکی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠١٧ ستوري ١٠ / ١١ / ١٣٨٥
١٣ د حسین عا شقا ن khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٠٠ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٤ دعا اخلاق بېلابېل ١٠٦٦ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٥ ___ غ­­م --- Mateen ملي شعرونه ١٠٨٦ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٦ د وطن د گلونو ارمان Mateen ملي شعرونه ١١١٩ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٧ د مشرﭪ لمر Mateen ملي شعرونه ٩٩٩ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٨ پراديتوب اخلاق بېلابېل ٩٥٩ ستوري ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٥
١٩ گیله منه اروا تبسم بېلابېل ١٠١٦ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٠ جها د، سنی ا و شیعه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٢٦ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢١ غزل اخلاق غزلې ١١٦٣ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٢ غرنى اخلاق بېلابېل ١٠٤٥ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٣ غزل تبسم غزلې ٩٨٩ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٤ غزل تبسم غزلې ١٠٣٢ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٥ غزل تبسم بېلابېل ١٠٠٩ ستوري ٢٤ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٦ شكردې خدايه رحيم ملي شعرونه ٨٩٨ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٧ غزل تبسم غزلې ١٠٤٨ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٨ ښځه څوک ده؟ اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٩٨ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٩ روژه او د يار شونډې سهاک غزلې ١١٤٣ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٠ غزل تبسم غزلې ١٠٤١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣١ غزل تبسم غزلې ١٠٠٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٢ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٣٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٣ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٦٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٤ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٥١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٥ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٢٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٦ ا نسا ن ځمکه ا سما ن زا ړي ستا حا لت ا و ستا وطن ته khanjer ملي شعرونه ٩٥٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٧ ځوا نی khanjer بېلابېل ١٠٣٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٨ ما شوم توب khanjer بېلابېل ١٠٥١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٩ د بل مزد و ر ئي ځا ن ته څله دي با د ا ر وا ئي khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٠ ولیکه khanjer عشقي شعرونه ٩٨٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤١ ښه د ی وکړل چه د ی ورا ن کړ زما کور khanjer عشقي شعرونه ١٠٧٠ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٢ سلا مو نه وا خله khanjer عشقي شعرونه ١٠٨١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٣ ا لله ج ته khanjer بېلابېل ١٠٥٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٤ د لته څه پکا ریږی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠١٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٥ ستی ستی کا بله khanjer عشقي شعرونه ١٠٣٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٦ زه به وینی د زړه ورکړم khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٨٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٧ د تقد یر معنی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٨ د غلا می د ام khanjer ملي شعرونه ١٠٢١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٩ بختور خو دې پېزوان دی سهاک غزلې ٩٩٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٥٠ د یا رپه سصمیم رضا khanjer عشقي شعرونه ١٠١٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>