د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ دښکلو زړونه اخلاق عشقي شعرونه ١٣٧٠ ستوري ٧ / ١٢ / ١٣٨٥
٢ دهيلو تر منزل اخلاق بېلابېل ١١٣٨ ستوري ٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٣ ښكلىى جينئي ساحل عشقي شعرونه ١١١٣ ستوري ٢٩ / ١١ / ١٣٨٥
٤ چی ماشومان وو اخلاق بېلابېل ١١٢٠ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٥
٥ انسان اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١١٥ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٦ بيلتون اخلاق بېلابېل ١٢٠٧ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٧ مينه فروتن عشقي شعرونه ١١٥٠ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٨ پښتون ملنگ ننګ ملي شعرونه ١٢٤٤ ستوري ٢٢ / ١١ / ١٣٨٥
٩ څلوريزه فروتن ملي شعرونه ١٢١٧ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١٠ غزل Mateen غزلې ١١١٩ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١١ دفکرټال خوستی بېلابېل ١١٣٥ ستوري ١٢ / ١١ / ١٣٨٥
١٢ میخونه یی په سرکی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٦٣ ستوري ١٠ / ١١ / ١٣٨٥
١٣ د حسین عا شقا ن khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٥٧ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٤ دعا اخلاق بېلابېل ١١٠٢ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٥ ___ غ­­م --- Mateen ملي شعرونه ١١٢٨ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٦ د وطن د گلونو ارمان Mateen ملي شعرونه ١١٥٧ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٧ د مشرﭪ لمر Mateen ملي شعرونه ١٠٤١ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٨ پراديتوب اخلاق بېلابېل ١٠٠٣ ستوري ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٥
١٩ گیله منه اروا تبسم بېلابېل ١٠٦٠ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٠ جها د، سنی ا و شیعه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٦٦ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢١ غزل اخلاق غزلې ١١٩٩ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٢ غرنى اخلاق بېلابېل ١٠٨٦ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٣ غزل تبسم غزلې ١٠٢٠ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٤ غزل تبسم غزلې ١٠٧١ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٥ غزل تبسم بېلابېل ١٠٤٣ ستوري ٢٤ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٦ شكردې خدايه رحيم ملي شعرونه ٩٢٥ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٧ غزل تبسم غزلې ١٠٨٤ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٨ ښځه څوک ده؟ اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٢٤١ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٩ روژه او د يار شونډې سهاک غزلې ١١٩١ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٠ غزل تبسم غزلې ١٠٨١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣١ غزل تبسم غزلې ١٠٤٥ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٢ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٨٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٣ غزل تبسم عشقي شعرونه ١١٠٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٤ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٨٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٥ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٦٠ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٦ ا نسا ن ځمکه ا سما ن زا ړي ستا حا لت ا و ستا وطن ته khanjer ملي شعرونه ٩٩٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٧ ځوا نی khanjer بېلابېل ١٠٦٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٨ ما شوم توب khanjer بېلابېل ١٠٩٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٩ د بل مزد و ر ئي ځا ن ته څله دي با د ا ر وا ئي khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٧٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٠ ولیکه khanjer عشقي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤١ ښه د ی وکړل چه د ی ورا ن کړ زما کور khanjer عشقي شعرونه ١١٠٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٢ سلا مو نه وا خله khanjer عشقي شعرونه ١١١٦ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٣ ا لله ج ته khanjer بېلابېل ١٠٨٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٤ د لته څه پکا ریږی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٥٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٥ ستی ستی کا بله khanjer عشقي شعرونه ١٠٨١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٦ زه به وینی د زړه ورکړم khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٢٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٧ د تقد یر معنی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٧٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٨ د غلا می د ام khanjer ملي شعرونه ١٠٥٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٩ بختور خو دې پېزوان دی سهاک غزلې ١٠٢٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٥٠ د یا رپه سصمیم رضا khanjer عشقي شعرونه ١٠٥٥ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>