د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غوا ړی د رنه صلحه غرو رغو نو کی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٧٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٢ ورکه د ه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣ د روس د شمن د ا مریکا د وست khanjer ملي شعرونه ١٠٢٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤ کار khanjer ملي شعرونه ١٠٨٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٥ د قرا ن سیوری khanjer عشقي شعرونه ١٠٩١ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٦ د شا ه شجا ع په یا د khanjer ملي شعرونه ١٠٩٣ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٧ غوښتنه اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٩٢ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٨ ستا وفا khanjer عشقي شعرونه ١١٢٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٩ پښتون ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٠ د ړی وری ا مریکا کړی khanjer ملي شعرونه ١٠١٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١١ د ښځو حقوق ا و ملا khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٢ د مسلما ن په مقا بل کی د شرق او غرب ا تحا د khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٣ طو فا نی بیړی khanjer عشقي شعرونه ١٠١٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٤ د هجرا ن شپه khanjer عشقي شعرونه ١١١٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٥ د ترقی په نو غولیږی khanjer ملي شعرونه ١١٢٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٦ ا فغا نستا ن سره د حا ل په ژبه خبری khanjer ملي شعرونه ١٠٥٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٧ ا نصا ف وکړی khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٨ پښتونه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٩ د د شمن دسیس khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٠ د شګو بند khanjer عشقي شعرونه ١١٤٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢١ د چا د لا سه khanjer عشقي شعرونه ٩٣٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٢ د مینی اور khanjer عشقي شعرونه ١١٧٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٣ د پس لی ګلونه khanjer عشقي شعرونه ١٠١٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٤ سوا لګر khanjer عشقي شعرونه ٩٧٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٥ څه دی؟ khanjer عشقي شعرونه ١٠٨٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٦ ځوا نا نو khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٣٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٧ د مینی خوند khanjer عشقي شعرونه ١١٧١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٨ را ځه را ځه khanjer عشقي شعرونه ١٠٨٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٩ د رشتیا وعدی khanjer عشقي شعرونه ٩٧٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٠ د ا دنیا khanjer عشقي شعرونه ١٠٢٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣١ بخشش khanjer اجتماعي اخلاقي ١١١٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٢ مینه khanjer عشقي شعرونه ١١٤٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٣ د جا نا ن نا زونه khanjer عشقي شعرونه ١٠٩٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٤ معلم ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٤٤١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٥ مسکا یی وکړه khanjer عشقي شعرونه ١٠٦٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٦ د هجر شپه khanjer ملي شعرونه ١٠٨٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٧ که منی چه محیت ورسره فرض دی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٥١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٨ جرم د یو سزا یی بل ګا لی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٩ هر څه ملی ملی شول خو لبا س نه ملی کیږی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٦٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٠ ښا یست khanjer عشقي شعرونه ١٠٨٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤١ هد ف khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٢ ا سلامی امت khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٣ محمد ص ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٤٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٤ ا لله ستا خلکو ته لو یه دنیا تنګه شوه khanjer ملي شعرونه ١١٤٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٥ ا فغانه khanjer ملي شعرونه ١٠٧٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٦ د مزا ر روضه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٩٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٧ یوه چه تیره بله سخته را شی khanjer عشقي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٨ ا فغا نستا نه khanjer ملي شعرونه ١١١٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٩ د ا شنا خبری khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٨٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٥٠ پښتونه پاڅه جوهري ملي شعرونه ١٠٩٨ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>