د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ غوا ړی د رنه صلحه غرو رغو نو کی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٢٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٢ ورکه د ه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٠٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣ د روس د شمن د ا مریکا د وست khanjer ملي شعرونه ٩٧٠ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤ کار khanjer ملي شعرونه ١٠٤٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٥ د قرا ن سیوری khanjer عشقي شعرونه ١٠٤٦ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٦ د شا ه شجا ع په یا د khanjer ملي شعرونه ١٠٤٤ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٧ غوښتنه اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٤٧ ستوري ١٩ / ١٠ / ١٣٨٥
٨ ستا وفا khanjer عشقي شعرونه ١٠٧٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٩ پښتون ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٠ د ړی وری ا مریکا کړی khanjer ملي شعرونه ٩٧٢ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١١ د ښځو حقوق ا و ملا khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٢ د مسلما ن په مقا بل کی د شرق او غرب ا تحا د khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٣ طو فا نی بیړی khanjer عشقي شعرونه ٩٦١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٤ د هجرا ن شپه khanjer عشقي شعرونه ١٠٧٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٥ د ترقی په نو غولیږی khanjer ملي شعرونه ١٠٥١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٦ ا فغا نستا ن سره د حا ل په ژبه خبری khanjer ملي شعرونه ٩٩٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٧ ا نصا ف وکړی khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٣٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٨ پښتونه khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
١٩ د د شمن دسیس khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٠ د شګو بند khanjer عشقي شعرونه ١٠٨٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢١ د چا د لا سه khanjer عشقي شعرونه ٨٩١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٢ د مینی اور khanjer عشقي شعرونه ١١٢٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٣ د پس لی ګلونه khanjer عشقي شعرونه ٩٧١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٤ سوا لګر khanjer عشقي شعرونه ٩٣٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٥ څه دی؟ khanjer عشقي شعرونه ١٠٣١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٦ ځوا نا نو khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٧٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٧ د مینی خوند khanjer عشقي شعرونه ١١٢٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٨ را ځه را ځه khanjer عشقي شعرونه ١٠٣٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٩ د رشتیا وعدی khanjer عشقي شعرونه ٩٢٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٠ د ا دنیا khanjer عشقي شعرونه ٩٧٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣١ بخشش khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٥٨ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٢ مینه khanjer عشقي شعرونه ١١٠٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٣ د جا نا ن نا زونه khanjer عشقي شعرونه ١٠٥٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٤ معلم ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٣٨٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٥ مسکا یی وکړه khanjer عشقي شعرونه ١٠٢٤ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٦ د هجر شپه khanjer ملي شعرونه ١٠٢٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٧ که منی چه محیت ورسره فرض دی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٠٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٨ جرم د یو سزا یی بل ګا لی khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٩ هر څه ملی ملی شول خو لبا س نه ملی کیږی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٢٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٠ ښا یست khanjer عشقي شعرونه ١٠٣٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤١ هد ف khanjer اجتماعي اخلاقي ٩٩٧ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٢ ا سلامی امت khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٣ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٣ محمد ص ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٠٥ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٤ ا لله ستا خلکو ته لو یه دنیا تنګه شوه khanjer ملي شعرونه ١٠٨٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٥ ا فغانه khanjer ملي شعرونه ١٠٢٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٦ د مزا ر روضه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٠ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٧ یوه چه تیره بله سخته را شی khanjer عشقي شعرونه ٩٨٦ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٨ ا فغا نستا نه khanjer ملي شعرونه ١٠٧١ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٩ د ا شنا خبری khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٣٩ ستوري ١٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٥٠ پښتونه پاڅه جوهري ملي شعرونه ١٠٤٩ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>