د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ ghazal Ahadyar عشقي شعرونه ١٢٥٦ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢ Zyar Guloona Ahadyar غزلې ١٠٧٥ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٣ دنيا اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٣٥ ستوري ١٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٤ ماين اخلاق عشقي شعرونه ١٠٨٦ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٥ salamuna Ahadyar عشقي شعرونه ١٠٤٠ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٨٥
٦ پښتو جوهري ملي شعرونه ١٢٠٩ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٧ غرنى ماين اخلاق عشقي شعرونه ١١٠٣ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٨ مزه کا جوهري ملي شعرونه ١٢٤٠ ستوري ٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٩ كاش اخلاق بېلابېل ١٠٠٧ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٠ غرور اخلاق عشقي شعرونه ١٠٤٣ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١١ پښتون يم اخلاق ملي شعرونه ١١٣٠ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٢ مينه اخلاق اجتماعي اخلاقي ٢٧٢٠ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٣ چى درغلى وم اخلاق ملي شعرونه ١٠٠٣ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٤ اوړي راوړي اخلاق غزلې ١٠٩٤ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٥ زه به نه وم اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٤٢ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٦ غزل اخلاق غزلې ١١٢٤ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8