د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ ghazal Ahadyar عشقي شعرونه ١٢١٨ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢ Zyar Guloona Ahadyar غزلې ١٠٤٢ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٣ دنيا اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٩٣ ستوري ١٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٤ ماين اخلاق عشقي شعرونه ١٠٤٧ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٥ salamuna Ahadyar عشقي شعرونه ٩٩٢ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٨٥
٦ پښتو جوهري ملي شعرونه ١١٧٢ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٧ غرنى ماين اخلاق عشقي شعرونه ١٠٥٥ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٨ مزه کا جوهري ملي شعرونه ١٢٠٢ ستوري ٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٩ كاش اخلاق بېلابېل ٩٦٩ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٠ غرور اخلاق عشقي شعرونه ١٠١٠ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١١ پښتون يم اخلاق ملي شعرونه ١٠٩٣ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٢ مينه اخلاق اجتماعي اخلاقي ٢٦٥٨ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٣ چى درغلى وم اخلاق ملي شعرونه ٩٦٤ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٤ اوړي راوړي اخلاق غزلې ١٠٦٠ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٥ زه به نه وم اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٠٦ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٦ غزل اخلاق غزلې ١٠٨٣ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8