د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ پښـــتو مې ژونـــد دى، حــــــــوصــله ده ترانه ژبه ده ځاځی ملي شعرونه ٩٣٩ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٢ ســـم ګليستـــان دی ګليستـــان دی وطــن ځاځی ملي شعرونه ٨٧٢ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٩١
٣ یادونه عابد غزلې ١٠٥٥ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٤ ټوپک له لاسه غورزه ووه قـــلم په لاس کی اخلو عابد غزلې ١٠١٩ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٥ خوږي مورجاني ته عابد غزلې ١٠٨٥ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٦ دپسرلي ډالي عابد غزلې ٩٦٩ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٩٠
٧ د غم اندېښنه شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١١٢٤ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٩
٨ زما ګرانۍ مورۍ شيرزئ اجتماعي اخلاقي ١٢٠٥ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٩
٩ څـومــره ښه وختونــه ښی شیبی وی. آریـــــــوب عشقي شعرونه ١١٥٣ ستوري ٨ / ٥ / ١٣٨٩
١٠ متل آریـــــــوب بېلابېل ١١٥٧ ستوري ٣١ / ٤ / ١٣٨٩
١١ جوړ د ډبرو طاهري اجتماعي اخلاقي ١٠٩٢ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٢ غزل طاهري عشقي شعرونه ١١١٢ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٩
١٣ بیابه ژاړی : سراج الدین کلیوال کلیوال عشقي شعرونه ١١٦٩ ستوري ١٢ / ٣ / ١٣٨٩
١٤ غزل : عادل اڅکزی کلیوال غزلې ١٠٨٤ ستوري ٢٩ / ٢ / ١٣٨٩
١٥ وطن ته طاهري ملي شعرونه ١١٢٨ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٨
١٦ سحرګره طاهري عشقي شعرونه ١١٢١ ستوري ١٨ / ١٢ / ١٣٨٨
١٧ دنیا ده ډیره ښکلی طاهري اجتماعي اخلاقي ١١٢٧ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٨
١٨ دغيرت چغه طاهري عشقي شعرونه ١١٥٨ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٨
١٩ غزل طاهري عشقي شعرونه ١١٦٦ ستوري ٢٢ / ٩ / ١٣٨٨
٢٠ ژوند طاهري اجتماعي اخلاقي ١١٨١ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢١ غزل طاهري عشقي شعرونه ١٢٤٦ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٨
٢٢ غزل Aryan عشقي شعرونه ١٣١٦ ستوري ٣٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٣ زنګېږم شينواري غزلې ١٢١٦ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٨
٢٤ غزل وفي بېلابېل ١١٦٠ ستوري ١٦ / ٣ / ١٣٨٨
٢٥ سيال Pashto version Aryan ملي شعرونه ١٢١١ ستوري ٢٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٦ سوات; سوزېدلی جنت وفي بېلابېل ١٢٣٣ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٨
٢٧ غزل وفي بېلابېل ١١٨٨ ستوري ١٧ / ٢ / ١٣٨٨
٢٨ ځپلي خواهشات (هايکو) وفي بېلابېل ١١٩٣ ستوري ١٥ / ٢ / ١٣٨٨
٢٩ Yam mo dushman dey Aryan ملي شعرونه ١٣٢٤ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٨
٣٠ ته او هغه Vesa بېلابېل ١١٨٩ ستوري ٢٧ / ١ / ١٣٨٨
٣١ د زړونو پاچا Aryan ملي شعرونه ١١٧٠ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٨
٣٢ Siyal Aryan ملي شعرونه ١٢٠٠ ستوري ١١ / ١ / ١٣٨٨
٣٣ هايکو وفي بېلابېل ١٢٦٦ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٤ غزل اخلاق غزلې ١٢٢٥ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٥ غزل وفي عشقي شعرونه ١١١٩ ستوري ٨ / ١ / ١٣٨٨
٣٦ مينه که رنځ اخلاق عشقي شعرونه ١٢٦٢ ستوري ٧ / ١ / ١٣٨٨
٣٧ دوستان را غلی khanjer عشقي شعرونه ١٢١٠ ستوري ٢٦ / ٢ / ١٣٨٧
٣٨ هد ف said اجتماعي اخلاقي ١١٦٦ ستوري ١٨ / ٢ / ١٣٨٧
٣٩ كتاب كه ټوپک اخلاق ملي شعرونه ١٢٠٦ ستوري ١٣ / ٢ / ١٣٨٧
٤٠ قیمتی وینی said ملي شعرونه ١٢٣٨ ستوري ١٠ / ٢ / ١٣٨٧
٤١ يو وفي اجتماعي اخلاقي ١١١٧ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٢ غزل وفي عشقي شعرونه ١١٧٩ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٧
٤٣ د قسمت ویش said عشقي شعرونه ١١٨٢ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٤ بیا نه درګورم said عشقي شعرونه ١٢١٩ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٥ فرق said عشقي شعرونه ١١٩٤ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٦ د فطرت مخا لف said عشقي شعرونه ١١٢١ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٧ ښه پیغله said عشقي شعرونه ١٢٨٣ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٨ څوک وء said عشقي شعرونه ١١٥٨ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٤٩ سوا لونه said عشقي شعرونه ١١٨٣ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
٥٠ تللی را غلی said عشقي شعرونه ١١٨٣ ستوري ١ / ٢ / ١٣٨٧
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>