د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ ليونې شوې يم بازيد غزلې ١٠٣٠ ستوري ١٨ / ٧ / ١٣٨٦
٢ پريږده چی خرپ يی شي اخلاق ملي شعرونه ١٠٢٩ ستوري ١٤ / ٧ / ١٣٨٦
٣ غليمه!!!! اخلاق ملي شعرونه ١٠٨٩ ستوري ١٤ / ٧ / ١٣٨٦
٤ لکه ستوري اخلاق غزلې ١٠٩٠ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٥ څه می بولې؟ اخلاق بېلابېل ١١٢٣ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٦ پر تله اخلاق بېلابېل ١٠٨٨ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٧ ځپل شوی پسرلی اخلاق بېلابېل ١٠٣٥ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٨ مينه ليونۍ ده اخلاق عشقي شعرونه ١١٣٧ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
٩ وطنه هجران ابراهيم خيل ملي شعرونه ١٢٧٤ ستوري ٢٦ / ٦ / ١٣٨٦
١٠ اوښکه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٤٠ ستوري ١٤ / ٦ / ١٣٨٦
١١ دژوند قافله هجران ابراهيم خيل اجتماعي اخلاقي ١٣٥٩ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٢ هيڅ نه وايم هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٨٧ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٣ خاوري شوه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٧٢ ستوري ١٢ / ٦ / ١٣٨٦
١٤ علاج راباز اجتماعي اخلاقي ٩٧٨ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٦
١٥ حدیث راباز بېلابېل ١٠٥٧ ستوري ١٠ / ٦ / ١٣٨٦
١٦ مينه څه پيژ نم جهانګير بېلابېل ١١٣٩ ستوري ٣١ / ٥ / ١٣٨٦
١٧ نصيحت جهانګير اجتماعي اخلاقي ١١٢٢ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
١٨ دښکلا صفت جهانګير عشقي شعرونه ١١٢٥ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
١٩ بس ريبا ره بس جهانګير بېلابېل ١٠٤٨ ستوري ٢١ / ٥ / ١٣٨٦
٢٠ ولا تفرقو ! اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٢٠ ستوري ٢٠ / ٥ / ١٣٨٦
٢١ غزل جهانګير عشقي شعرونه ١١١٣ ستوري ١٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٢ افسوز جهانګير بېلابېل ١٠٧٢ ستوري ١٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٣ تا له درځم جهانګير بېلابېل ٩٩٨ ستوري ١٢ / ٥ / ١٣٨٦
٢٤ مينه جهانګير عشقي شعرونه ١٠٢٥ ستوري ١٢ / ٥ / ١٣٨٦
٢٥ غزل وفي غزلې ١٠٦٥ ستوري ٧ / ٥ / ١٣٨٦
٢٦ مینه راباز عشقي شعرونه ٩٤٩ ستوري ٦ / ٥ / ١٣٨٦
٢٧ قاصد کامل غزاوي وردګ عشقي شعرونه ١٠٣١ ستوري ٢٧ / ٤ / ١٣٨٦
٢٨ مينه هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١٠٣٤ ستوري ٢٥ / ٤ / ١٣٨٦
٢٩ نا زوليه جهانګير بېلابېل ١٠١٤ ستوري ٢٠ / ٤ / ١٣٨٦
٣٠ په خوله خو زه درته خندا كومه راباز عشقي شعرونه ١٠٨٥ ستوري ١٩ / ٤ / ١٣٨٦
٣١ غزل احساس عشقي شعرونه ١٠٧٣ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٢ ځکه په لمر مين يم وفي بېلابېل ١٠٤٣ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٣ وطنه یادوم دی هجران ابراهيم خيل عشقي شعرونه ١١٠٠ ستوري ١٧ / ٤ / ١٣٨٦
٣٤ دزړه مينه يې نشه احساس عشقي شعرونه ١١٢٥ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٥ تا چې زه دکلې احساس غزلې ١٠٣٢ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٦ غشقه ماپريږده احساس عشقي شعرونه ١٠٩٩ ستوري ١٤ / ٤ / ١٣٨٦
٣٧ محمد(ص) راباز اجتماعي اخلاقي ١١٩٦ ستوري ١٣ / ٤ / ١٣٨٦
٣٨ بی خودي جهانګير بېلابېل ١٠٦٢ ستوري ١٠ / ٤ / ١٣٨٦
٣٩ عقل اوعشق راباز اجتماعي اخلاقي ١٠٢٠ ستوري ١٠ / ٤ / ١٣٨٦
٤٠ غزل جهانګير عشقي شعرونه ١٠٨١ ستوري ٣١ / ٣ / ١٣٨٦
٤١ ښوونکی وفي اجتماعي اخلاقي ١٢٠٣ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٢ يارمينه نكوي راباز عشقي شعرونه ٩٧٧ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٣ ګرانه مور راباز اجتماعي اخلاقي ١٠١٨ ستوري ٢٧ / ٣ / ١٣٨٦
٤٤ افغانستان راباز ملي شعرونه ١٠٦١ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٥ پسرلى راباز بېلابېل ١١٣٧ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٦ زما ستومانه زړه راباز عشقي شعرونه ١٠٣٩ ستوري ٢٦ / ٣ / ١٣٨٦
٤٧ غريب افغانان راباز ملي شعرونه ١١٤٢ ستوري ٢٤ / ٣ / ١٣٨٦
٤٨ غمجن زړګى راباز عشقي شعرونه ١١٤٥ ستوري ٢٤ / ٣ / ١٣٨٦
٤٩ څا نګۍ ا ما ج ته mangel اجتماعي اخلاقي ١٠٦٠ ستوري ١٣ / ٣ / ١٣٨٦
٥٠ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٠٦ ستوري ٦ / ٣ / ١٣٨٦
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>