د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ داد الله ته mangel ملي شعرونه ١١٨١ ستوري ٢٤ / ٢ / ١٣٨٦
٢ مور وفي بېلابېل ١٣٤٤ ستوري ٢٣ / ٢ / ١٣٨٦
٣ خدايه ! اخلاق ملي شعرونه ١٠٦٨ ستوري ٢٢ / ٢ / ١٣٨٦
٤ ګرانې وفي عشقي شعرونه ١٠٣٨ ستوري ٢٠ / ٢ / ١٣٨٦
٥ د تصور دنيا اخلاق بېلابېل ١١٣٥ ستوري ١٤ / ٢ / ١٣٨٦
٦ تا زما افغانستان يى اخلاق ملي شعرونه ١٢١١ ستوري ١٢ / ٢ / ١٣٨٦
٧ ياد اخلاق عشقي شعرونه ١٠٦٨ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٨ جدايى اخلاق بېلابېل ١٠٧٤ ستوري ١١ / ٢ / ١٣٨٦
٩ راشی شه زلمو اخلاق ملي شعرونه ١٠٢٨ ستوري ٩ / ٢ / ١٣٨٦
١٠ پند اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٤١ ستوري ٨ / ٢ / ١٣٨٦
١١ مينه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٤٢ ستوري ٥ / ٢ / ١٣٨٦
١٢ خيالي دنيا اخلاق عشقي شعرونه ١١٣٦ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٣ قيمتي ويني zahir عشقي شعرونه ١٠٥٦ ستوري ٤ / ٢ / ١٣٨٦
١٤ د اشنا خبرى اخلاق عشقي شعرونه ١٠٣١ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٥ د سترګو جنګ اخلاق عشقي شعرونه ١٠٠٦ ستوري ٢ / ٢ / ١٣٨٦
١٦ تلاش اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٠٨٠ ستوري ٣٠ / ١ / ١٣٨٦
١٧ پړمى مه بولى! مړهم نه يم اخلاق ملي شعرونه ١١١٣ ستوري ٢٩ / ١ / ١٣٨٦
١٨ پاڅيږ ه پښتونه جهانګير ملي شعرونه ١٠٦٦ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
١٩ نا تر سه جهانګير ملي شعرونه ١٠٧٨ ستوري ٢٨ / ١ / ١٣٨٦
٢٠ ګيله وفي عشقي شعرونه ١١٦٠ ستوري ٢٤ / ١ / ١٣٨٦
٢١ غزل جهانګير غزلې ١٠٣٢ ستوري ٢٢ / ١ / ١٣٨٦
٢٢ مينه جهانګير عشقي شعرونه ١١٢٠ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٣ غزل اخلاق غزلې ١٠٤٣ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٤ جهاني ته تسلي said اجتماعي اخلاقي ١٠١٥ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٥ سوي said عشقي شعرونه ١١٤٧ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٦ عاشقي said عشقي شعرونه ١١٣٩ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٧ ښا يست said عشقي شعرونه ١٠٣٧ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٨ بي شعوره غلامان said اجتماعي اخلاقي ١٠٧٢ ستوري ٢١ / ١ / ١٣٨٦
٢٩ ملامته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣٣ ستوري ٢٠ / ١ / ١٣٨٦
٣٠ دعزت معيار khanjer اجتماعي اخلاقي ١١١٧ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣١ انکار khanjer عشقي شعرونه ١٠٣٥ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٢ قضا khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠١٣ ستوري ١٨ / ١ / ١٣٨٦
٣٣ پښتون وفي اجتماعي اخلاقي ١١١٢ ستوري ١٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٤ دالله منکر ته khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٥٩ ستوري ١٣ / ١ / ١٣٨٦
٣٥ غزل وفي بېلابېل ١١٥١ ستوري ٦ / ١ / ١٣٨٦
٣٦ هجران khostai غزلې ١١١٤ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٧ پښتنه عقيده khostai ملي شعرونه ١١٣٤ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٨ غزل وفي عشقي شعرونه ١١٥٧ ستوري ٤ / ١ / ١٣٨٦
٣٩ غزل وفي غزلې ١١٤٢ ستوري ١ / ١ / ١٣٨٦
٤٠ دوران اخلاق بېلابېل ١٢٥٢ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤١ پښتنه وفي اجتماعي اخلاقي ١٠٧١ ستوري ٢٩ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٢ د بشريت دښمن اخلاق ملي شعرونه ١٠٨٤ ستوري ٢٨ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٣ زه او ته وفي عشقي شعرونه ١١٦٣ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٤ مينه وکړه وفي اجتماعي اخلاقي ١١٣٩ ستوري ٢٥ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٥ راځه اخلاق بېلابېل ١١٧٠ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٦ غزل بازيد بېلابېل ١١٥١ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٧ انسان وفي اجتماعي اخلاقي ١١٨٤ ستوري ٢٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٨ نوي انقلاب khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٤٨ ستوري ٢٢ / ١٢ / ١٣٨٥
٤٩ پسرلی اخلاق بېلابېل ١٢٢٠ ستوري ٢١ / ١٢ / ١٣٨٥
٥٠ څلوريزه بازيد غزلې ١٢٣٦ ستوري ١٤ / ١٢ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>