د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ دښکلو زړونه اخلاق عشقي شعرونه ١٣٨٠ ستوري ٧ / ١٢ / ١٣٨٥
٢ دهيلو تر منزل اخلاق بېلابېل ١١٥٠ ستوري ٤ / ١٢ / ١٣٨٥
٣ ښكلىى جينئي ساحل عشقي شعرونه ١١٢٢ ستوري ٢٩ / ١١ / ١٣٨٥
٤ چی ماشومان وو اخلاق بېلابېل ١١٣٢ ستوري ٢٧ / ١١ / ١٣٨٥
٥ انسان اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٢٨ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٦ بيلتون اخلاق بېلابېل ١٢١٧ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٧ مينه فروتن عشقي شعرونه ١١٦٢ ستوري ٢٤ / ١١ / ١٣٨٥
٨ پښتون ملنگ ننګ ملي شعرونه ١٢٥٧ ستوري ٢٢ / ١١ / ١٣٨٥
٩ څلوريزه فروتن ملي شعرونه ١٢٢٦ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١٠ غزل Mateen غزلې ١١٢٧ ستوري ١٥ / ١١ / ١٣٨٥
١١ دفکرټال خوستی بېلابېل ١١٤٥ ستوري ١٢ / ١١ / ١٣٨٥
١٢ میخونه یی په سرکی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٧٢ ستوري ١٠ / ١١ / ١٣٨٥
١٣ د حسین عا شقا ن khanjer اجتماعي اخلاقي ١١٧٠ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٤ دعا اخلاق بېلابېل ١١١٥ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٥ ___ غ­­م --- Mateen ملي شعرونه ١١٣٥ ستوري ٩ / ١١ / ١٣٨٥
١٦ د وطن د گلونو ارمان Mateen ملي شعرونه ١١٦٧ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٧ د مشرﭪ لمر Mateen ملي شعرونه ١٠٥٠ ستوري ٨ / ١١ / ١٣٨٥
١٨ پراديتوب اخلاق بېلابېل ١٠١٦ ستوري ٣٠ / ١٠ / ١٣٨٥
١٩ گیله منه اروا تبسم بېلابېل ١٠٧١ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٠ جها د، سنی ا و شیعه khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨١ ستوري ٢٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٢١ غزل اخلاق غزلې ١٢١١ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٢ غرنى اخلاق بېلابېل ١٠٩٤ ستوري ٢٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٣ غزل تبسم غزلې ١٠٣٢ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٤ غزل تبسم غزلې ١٠٨٠ ستوري ٢٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٥ غزل تبسم بېلابېل ١٠٥٣ ستوري ٢٤ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٦ شكردې خدايه رحيم ملي شعرونه ٩٣٨ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٧ غزل تبسم غزلې ١٠٩٣ ستوري ٢٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٨ ښځه څوک ده؟ اخلاق اجتماعي اخلاقي ١٢٥٨ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٢٩ روژه او د يار شونډې سهاک غزلې ١٢٠١ ستوري ٢١ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٠ غزل تبسم غزلې ١٠٩٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣١ غزل تبسم غزلې ١٠٥٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٢ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٩٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٣ غزل تبسم عشقي شعرونه ١١١٥ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٤ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٩٥ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٥ غزل تبسم عشقي شعرونه ١٠٧٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٦ ا نسا ن ځمکه ا سما ن زا ړي ستا حا لت ا و ستا وطن ته khanjer ملي شعرونه ١٠٠٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٧ ځوا نی khanjer بېلابېل ١٠٧٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٨ ما شوم توب khanjer بېلابېل ١١٠٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٣٩ د بل مزد و ر ئي ځا ن ته څله دي با د ا ر وا ئي khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٠ ولیکه khanjer عشقي شعرونه ١٠٤٠ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤١ ښه د ی وکړل چه د ی ورا ن کړ زما کور khanjer عشقي شعرونه ١١١٢ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٢ سلا مو نه وا خله khanjer عشقي شعرونه ١١٢٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٣ ا لله ج ته khanjer بېلابېل ١٠٩٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٤ د لته څه پکا ریږی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٥٨ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٥ ستی ستی کا بله khanjer عشقي شعرونه ١٠٩٤ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٦ زه به وینی د زړه ورکړم khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٣١ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٧ د تقد یر معنی khanjer اجتماعي اخلاقي ١٠٨٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٨ د غلا می د ام khanjer ملي شعرونه ١٠٦٧ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٤٩ بختور خو دې پېزوان دی سهاک غزلې ١٠٣٩ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
٥٠ د یا رپه سصمیم رضا khanjer عشقي شعرونه ١٠٦٣ ستوري ٢٠ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8   >    >>