د نورو افغانانو شعرونه
سرليک شاعر څانګه رايې اوسط ستوري نيټه
١ ghazal Ahadyar عشقي شعرونه ١٢٦٨ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٢ Zyar Guloona Ahadyar غزلې ١٠٨٥ ستوري ١٦ / ١٠ / ١٣٨٥
٣ دنيا اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٤٤ ستوري ١٥ / ١٠ / ١٣٨٥
٤ ماين اخلاق عشقي شعرونه ١٠٩٥ ستوري ١٢ / ١٠ / ١٣٨٥
٥ salamuna Ahadyar عشقي شعرونه ١٠٥٠ ستوري ١١ / ١٠ / ١٣٨٥
٦ پښتو جوهري ملي شعرونه ١٢١٧ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٧ غرنى ماين اخلاق عشقي شعرونه ١١١٤ ستوري ٨ / ١٠ / ١٣٨٥
٨ مزه کا جوهري ملي شعرونه ١٢٤٧ ستوري ٧ / ١٠ / ١٣٨٥
٩ كاش اخلاق بېلابېل ١٠١٦ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٠ غرور اخلاق عشقي شعرونه ١٠٥٦ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١١ پښتون يم اخلاق ملي شعرونه ١١٤٠ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٢ مينه اخلاق اجتماعي اخلاقي ٢٧٥٨ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٣ چى درغلى وم اخلاق ملي شعرونه ١٠١٢ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٤ اوړي راوړي اخلاق غزلې ١١٠٥ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٥ زه به نه وم اخلاق اجتماعي اخلاقي ١١٥٢ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
١٦ غزل اخلاق غزلې ١١٣٥ ستوري ٦ / ١٠ / ١٣٨٥
  <<    <   1  2  3  4  5  6  7  8