نعت

سردار د دواړو کونو محمد نبي نامدار دی
محبوب د ځان لپاره پيدا کړی کردګار دی

سردار د دوړاو کونو محمد نبي اکرم
مانا کې آخرين دی پيدا شوی مقدم
پيدا د ده له مخ بي بي حوا بابا آدم
حضرت جبرائيل د ده په مخ کې خدمتګاردی

حضرت جبرائيل يې دی په مخ کې منتظر
نبي په براق سپور شو جبرائيل يې شو خاطر
امام د مرسلانو د خدای راز ته شو حاضر
پټ راز يې سره وکړ ورښودلی رب ديدار دی

پت راز يې سره وکړ مشرف شو په لولاک
اتلس کاله شپه وه ويې ليدل واړه افلاک
خالق د ګنهګارو په محشر کې ورکړ واک
واپس راغی حرم ته رسېدلی تر سهار دی

واپس راغی حرم ته ترينه څوک نه و خبر
سحر لمونځ يې ادا کړ حضرت کېناست په منبر
احوال يې د معراج وويل يارانو ته يکسر
تصديق وکړ يارانو يې رښتيا کړی اقرار دی

تصديق وکړ يارانو چې رښتيا يې پېغمبر
محبوب د پاک الله يې هم ساقي يې د کوثر
چې ستا کلمه لولي غم يې نشته په محشر
مجرم زه ملنګ جان ستايم ايسته ستا نبي اختيار دی