ورځ مې شوه

ورځ مې شوه په انتظار شپه په سودا
ورځ کې هغه ژړوي مې شپه کې دا
لږ خو وخت د کرارۍ زما معلوم کړه
دا خو نه کيږي چې تل تر تل ژړا
ستا په خوښه که ژړيږم باري خير دی
مګر نه د رقيبانو په سلا
ستا په ور کې چې غماز تور مخ ښکاره شي
لکه څوک چې په مسجد ويني ترسا
ستا په سر باندې ما کور ور کلی پريښود
د مجنون په شانې ګرځم په صحرا
ستا په سر باندې ما ټول عقربا پريښول
يه کمبخته مآوره ته د عقربا
ياره زه ملنګ جان ستا مينې احتياج کړم
ګڼه ما کله احتياج کاوه د چا