که په حال زما

که په حال زما خبر تمام چهان شي
ټول عالم به په فرياد ان په سوران شي
لکه زه چې داسې زيړ زبښلی ګرځم
هر بشر به داسې زيړ لکه زعفران شي
زه رټلی معشوقو يم نه رغيږم
که عالم رانه د څيرمې حکيمان شي
که څوک ما منع کوي د يار له دره
د ماهي په وچې څه رنګه ګذران شي
تسلي زما د سوي زړګي دا ده
يوځل کله به ښکاره د يار چشمان شي
د يار مخ ته منتظر زه ملنګ جان يم
چې زما د خوږ زړګي پورې درمان شي