نه پوهيږم...

نه پوهيږم چې زه يار يم که اغيار يم
په عالم کې ليونی يم که هوښيار يم
که هزار د صداقت بنياد قايم کړم
په ميدان د نمايش کې خيانتکار يم
نه د چا ځنی څه غواړم نه څه وايم
برناحق د يو او بل زير فشار يم
که څوک ما نيسي په رسم او رواج کې
زه له عشقه هومره کله لاوزګار يم
خدای د مينې په رياست کې ملازم کړم
کار تقدير کړي نو زه څله ګنهګار يم
د تقدير په رسۍ بند زه ملنګ جان يم
نه مجنون، نه ليونی او نه بادسار يم