دلبر وکړ

دلبر وکړ قدرې مهر او وفا بيا
چې سپين مخ يې راښکاره کړ دلبربا بيا
په بيخود صورت مې خود څه قدر راغی
چې په څنګ راسره کيناست خپل آشنا بيا
سل خيانت د آشنا ځار تر يو خدمت شه
چې يې راکړه د سروشونډو مربا بيا
رقيبان پخپل سنجش کې خدای ناکام کړل
قراد راسره وکړ محبوبا بيا
حاضر دم خو مې تسل د زړګي وشو
خدای دې خير کړي بيګا بيا او سبا بيا
خدايه غوږ د رقيب کوڼ په سترګو يې ړوند کړې
چې په راز د ملنګ جان نه شي آګا بيا