د افسوس اوښکې...

د افسوس اوښکې ځي لکه رودونه
نشته ياران
ماته مې يار د زړه په سر راکړل داغونه
نشته ياران
نشته ياري د ټګۍ کار دی
هر څوک تر خپل مطلبه يار دی
پس له مطلبه به دی ناخلي سلامونه
نشته ياران
زړه به دې واخلي درنه به ليږدي
تا به په سرو لمبو کې پريږدي
ما ژړوي د معشوقو دغه ظلمونه
نشته ياران
محبت نه دی د زړه مرض دی
خلکه د تورې ګولۍ ډز دی
چا چې خوړلی دا ګوذار کوي ويرونه
نشته ياران
غم له پيدا زه ملنګ جان يم
سر په سودا زه ملنګ جان
رسي دنيار کې د دوزخ مصيبتونه
نشته ياران