خپل قسمت انسان ته

خپل قسمت انسان ته هر چيرې رسيږي
ګويا ليکنه د ازل نه بدليږي
د تقدير مخکې تدبير د شګو بند دی
درياب هيڅکله په شګو نه بنديږي
کب په منځ کې د درياب کناره ګرځي
د اجل کونډه يې خوله کې ټومبل کيږي
که د اوسپنې کلا له ځان نه تاؤ کړې
د اجل غشی هملته پرې لګيږي
خپل قسمت درسره مل دی ملنګ جانه
ستا نو څله د يو بل نه ګيله کيږي