که د بل ته اخلاص غواړې

که د بل ته اخلاص غواړې
اول ته د بل په کار شه!
خپل مراد ته رسيدی شې
کمينه اوسه خاکسار شه
کوم نعمت دې په دنيا کې
چې يې بيخ نه وي د خاورې
که نعمت غواړې عاقله
نو د خاورې خدمتګار شه؟
که راحت او عزت غواړې
د زحمت دوره کړه تيره
که له بل نه مرسته غواړې
د مانده ؤ باروردار شه
بل ته ځای ورکړه په زړه کې
هر يو زړه کې به ستا ځای شي
اول ځان د قام خادم کړه
هلته ته د قام سردار شه
په تر وتر خو د ځينو
دلګير مشه ملنګ جانه
حوصلې ځنې کار واخله
د موقع په انتظار شه!