که عشق کې مزې غواړې...

که په عشق کې مزې غواړې لوغړن لکه پتنګ شه
پس له مرګه به ښايسته شې سوداګر د نام و ننګ شه
که دې سر غواړې چې سر شي صدقه کړه سرناموس نه
که سرې شونډې د يار غواړې د خپل ځان په وينو رنګ شه
يپخواني هم ستا په شان ورته هم پاڅيږه همت کړه
حريت ليلی دپاره کند کچکول واخله ملنګ شه
ننګيالي چې يوخوا مخ کړي په شا نه ځي که پرې ومري
غزم ټينګ ساته په زړه کې خپل هدف ته په غورځنګ شه
که ترخې له ځينو اوري غوږ پرې کوڼ کړه ملنګ جانه
ويښوه ويده زلميان خپل د نا اهلو نه په څنګ شه