صداقت

سعادت که دې پکار وي شه ليوال د صداقت
ټول جهان کې به ښايسته شې په جمال د صداقت
که مطلب دې سرداري وي خدمتګار اوسه د قام خپل
هر يو زړه کې به محبوب شې په کمال د صداقت
د اخلاص په دوکان کينه جوړوه متاع د مينې
په لکونو به خرڅيږي ستا مثقال د صداقت
توفيق وغواړه له خدايه د مانده ؤ مددګار شه
سرکښان به واړه بند شي ستا په جال د صداقت
پريشانۍ کړه د زړه ليرې توانا شه ملنګ جانه
ګرځوه د قام په مخکې بل مشال د صداقت