يارګرم نه دی

ما پخپله ځان سيزلی يار ګرم نه دی
پخپل لاس مې زړه بايللی يار ګرم نه دی
ما چې زړه پخپل لاس ورکه خپل حبيب ته
که يې ساتلی که يې داغلی يار ګرم نه دی
د عاشق زړه د معشوق د لاس نښه ده
که يې بوی کړي که خوړلی يار ګرم نه دی
هر عاشق د معشوقو د درغلا وي
که يې شړلی که يې بللی يار ګرم نه دی
لکه مار هسی په ما يې ګذار وکړ
تا پخپله مار ساتلی يار ګرم نه دی
يار ګرم نه دی يار ګرم نه دی ملنګ جانه
چې تا نه ؤ پيژندلی يار ګرم نه دی