راځئ پښتنو وروڼو

راځئ پښتنو وروڼو چې ملي وحدت تيار کړو
د زړه په صداقت
نيکونو نه راپاتې دا وطن ګلو ګلزار کړو
ښکاره کړو لياقت

نيکونو نه مو پاتې دا زمونږ د مينې کور دی
چې جوړ کړو ښه شان
خواړه اوبه ترې اخلو په مثال زمونږ د مور دی
يو مونږ يې فرزندان
د ده ابادول زمونږ په سر لکه يو پور دی
له پوره ځان کړو خلاص
پنځه ورځې زحمت په صداقت سره روی کار کړو
نور مه منئ ذلت

پنځه ورځې زحمت سره محبوب وطن اباد کړو
زينت لره د ځان
زنځير د مجبورۍ ځني دا خپل ګردن ازاد کړو
په علم او په عرفان
يادېږو پښتانه بايد چې خپل همت اثبات کړو
لږ وګورۍ جهان
تر څو سودو سودا به د پرديو له بازار کړو
دا ډېر دی خجالت

تر څو به په پيسو غواړو ده خلکو نه سامان
د غور په نظر ګوره
زمونږه ناپوهۍ پورې خندا کړي خارجيان
زما پښتونه وروره
غېرت او ننګ په کار دی چې يادېږو مونږ افغان
چې خلاص له پېغوره
ملا وتړئ په ټينګه نو راځئ چې يا چار يار کړو
په لورې د خدمت

ملا وتړئ په ټينګه چې وروستي خلک شول وړاندې
راټول شئ عزيزانو
مونږ پاتې شولو بېرته ټول خندا کوي مونږ باندې
غېرت وکړئ زلميانو
پښتون د رب هيڅکله په مېدان کې نه کړي لاندې
خير غواړئ مومنانو
راځئ چې د غمجن ملنګ جان خوله باندې اتبار کړو
که وي په صداقت