ټينګ اوسئ زلميانو

ټينګ اوسئ ، زلميانو د وطن له نام و ننګ سره
ګورئ هرې خوا ته چې حالت د دنيا نور دی

ټينګ اوسئ زلميانو پخپل دين او په اسلام
توره د پښتون په برخه شوې له ازله
مونږ او تاسې واړه پښتانه ياستو په قام
پام کوئ چې نه شو خارجيانو ته خجله
ټول په اتفاق د ښمن نه واخلئ انتقام
داغ د دورنګۍ يارانو وباسئ له دله
زېب کوي پښتون په هر مېدان د تورې شرنګ سره
ټينګ اوسئ زلميانو د وطن له نام ننګ سره
خپلو کې ګوندي يارانو مونږ لره پېغور دی
ګورئ هرې خواته چې حالت د نيا نور دی
خپلو کې ګوندي يارانو مونږ لپاره زهر دي
ځکه هر طرف مو د دښمنان دي کله غرونه
مونږ لره ګوندي او بغض هغو سره په کار دی
ولې پخپل کور به ماتورو خپل مړوندونه
وګورئ دنيا به څه يې رسم څه روزګار دی
اخلي د خپل علم نه رقم رقم خوندونه
مينه کې ځانونه برابر کړئ د پتنګ سره
ټينګ اوسئ زلميانو د وطن له نام او ننګ سره
حق د خپل وطن زمونږ په سر لکه د پور دی
ګورئ هرې خوا ته چې حالت د دنيا نور دی
حق د خپل وطن په ژوندانه باندې ادا کړئ
نېک نومونه پرېږدئ په دنيا کې تر قيامت
دې شريفې خاورې نه ځانونه خپل فدا کړئ
اوري په ناراست سړي همېش د خدای لعنت
توره د غيرت يارانو ټينګه کړئ له څنګ سره
ټينګ اوسئ زلميانو د وطن د نام و ننګ سره
نوم د غيرت زمونږ په هر طرف ته تللی دی
رب دې دا نېک نوم زمونږ بدل نکړي په بل شان
وګوړئ نن هر دولت ته، کوم ځای ته ختلی دی
مونږ لکه واړه لا هيڅ خبر نه يو په ځان
زړه مې د شيرين وطن په مينه داغېدلی دی
خدايه ته حافظ اوسې د ټول افغانستان
سوال د ملنګ جان ستا په درګاه د رنګ په درنګ سره
ټينګ اوسئ زلميانو د وطن په نام و ننګ سره
دا فرياد په هر مېدان زما په هر يو ورور دی
ګورئ هرې خوا ته چې حالت د دنيا نور دی