وتړه ملا په صداقت پښتونه

وتړه ملا په صداقت پښتونه
ځان ته پيدا کړه لياقت پښتونه
له خپل وطن نه ګلستان جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه
وتړه ملا د زړه په مينه باندې
مه کړه سرفه پخپله وينه باندې
د علامۍ شرمنده ژوند دې ورک شي
خو د پردي په ډوډۍ شخوند دې ورک شي
د ازادۍ عشق هېر نه کړې ګوره
د بل پيسو ته زړه ښه نه کړې وروره
د بې ننګۍ نوم به دې خور پاتې شي
ستا کړوسو ته به پيغور پاتې شي
په فرېبونو مه غولېږه د چا
نه په جلب کې و ځغلېږه د چا
چې سر ټيټ نه کړې په رشوت باندې
په شامتګۍ مينه محبت باندې
دغه دې وخت دی د همت پښتونه
ځان ته پيدا کړه لياقت پښتونه
د رڼو تورو پرې باران جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه
پښتانه ښه ښکاري له ننګه سره
په هر مېدان د تورې شرنګه سره
د تاريخونو دا ستانونه ګورئ
هم د نيکونو لوړ کارونه ګورئ
نيکونو وينې پرې ښندلي وروره
د ازادۍ کيسې يې ګټلې وروره
خرڅې يې نه کړې په پيسو پښتونه
بيا په خجل ګرځې تر څو پښتونه
حقوق دې مه پرېږده بل چا له وروره
هېره دې نه شي پښتونواله وروره
چې خپل لوړ نوم چېرې بدل نه کړې
ځان د دنيا مخکې خجل نه کړې
واخله شمشېر د شحاعت پښتونه
ځان ته پيدا کړه لياقت پښتونه
د وينو رود په سپين مېدان جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه
هندو، برما، يهود ازاد شول واړه
د ازادۍ په نعمت ښاد شول واړه
نن د افسوس په اور سوزېږمه زه
ناامېدي راشي ژړېږمه زه
پښتونه وروره لږ همت وکړه ته
ځای د غيرت دی نن غيرت وکړه ته
قوم د سيالانو سره سيال کړه وروره
ځان په وطن باندې لېوال کړه وروره
پښتونستان جوړ کړه پښتون او سېږه
وطن ليلا ته يې مجنون اوسېږه
روښان د نيا ته کړه څراغ د تورې
د دښمن زړه کې کېږده داغ د تورې
د ښمن ته وښيه عبرت پښتونه
ځان ته پيدا کړه لياقت پښتونه
د تورې برېښ دې په جهان جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه
په حال دې پوه شي سرحدونه زمونږ
ټول پښتانه با ننګ قومونه زمونږ
نن درست جهان دا انتظار لري
چې پښتانه څومره وقار لري
داسې يادګار په دنيا پرېږدئ وروڼو
نښه د خپلې تورې کېږدئ وروڼو
څو د نيکو ښه نوم تازه شي زمونږ
د نيا کې ګډه اوازه شي زمونږ
د ليلا قدر د مجنون سره وي
د ازادۍ قدر پښتون سره وي
چې ازادي په څو انې خرڅوي
لکه چې کور کې پښتنې خرڅوي
تا سره ښايي ډېر غيرت پښتونه
ځان ته پيدا کړه لياقت پښتونه
نوی تاريخ نوی نښان جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه
ټول پښتانه سره يو وروڼه يو مونږ
ټول د يوې ونې ښاخو نه يو مونږ
غوښه او نوک څوک بيلولی نه شي
زوی د پښتون څوک غولولی نه شي
نه به شي کاڼي چېرته خام په او بو
نه به پښتون کړي څوک غلام په دوکو
مونږ په ټينګه دا اقرار کوو
د زړه په مينه دا ګفتار کوو
يو ځای دې وي ژوندون او ژواک د پښتون
ازاد دې وي اسلامي خاک د پښتون
قايم دې وي پښتونستان د پښتون
خدايه خراب کړې دښمنان د پښتون
د خپلواکۍ جوړ کړه شربت پښتونه
ځانته پيدا کړه لياقت پښتونه
پرې سوی زړه د ملنګ جان جوړ کړه
شه نارينه پښتونستان جوړ کړه