پښتونه پاڅه

پښتونه پاڅه خپل عزت وګټه
وتړه ملا له ټينګ ايمانه سره
د ازادۍ سوچه نعمت وګټه
ځان مساوي کړه له جهانه سره
چې ازادي نه وي ژوندون دې نه وي
هغه ژوندون نه مرګ بهتر ګڼمه
چې اقتدار نه وي پښتون دې نه وي
بې اقتدار له مړو بتر ګڼمه
چې ليلا نه وي نو مجنون دې نه وي
په عاشق بې ياره محشر ګڼمه
د ليلا سرې شونډې شربت و ګټه
کېنه ټولي کې عاشقانو سره
کندو کچکول واخله ملنګ شه وروره
که دې سرې شونډې د اشنا خوښېږي
لکه زمری ته په غورځنګ شه وروره
که معشوقه دې په رښتيا خوښېږي
د ځان په وينو کې رنګ رنګ شه وروروه
که سر خرو يې دې په دنيا خوښېږي
د خپل وطن زېب و زينت وګټه
بې ډوله مه ګرځه ځوانانو سره
که پس له مرګ څخه ژوندون غواړې
مدام طالب د نام و ننګ اوسېږه
که اوږد عمر د مجنون غواړې
په ازادۍ پسې پتنګ اوسېږه
که په رښتيا حق د پښتون غواړې
لکه خوشحال توره په څنګ اوسېږه
دقام ابرو پخپل همت وګټه
هله به خان شې د خانانو سره
مال صدقه ګڼه له سره ځنې
سر د ناموس نه کړه قربان پښتونه
وباسه خوند له تورې سپره ځنې
ځان ته پيدا کړه لوړ نشان پښتونه
غلامي بده ده سقره ځنې
جوړ کړه ازاد پښتونستان پښتونه
د ملنګ جان د رنځ شربت وګټه
وکړه اخلاص د درمندانو سره