زه چې نازولی وم

زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و؟
نن مې اننګي دبل څپېړو ته نيولي دي
زه هغه پښتون يم چې هر چا مې احترام کاوه
ولې نن اغيار راته په بدو سترګو ګوري
د ېو د کوه قاف مې د ګوزاره ځني سام کاوه
ولې نن اغيار راته په بدو سترګو ګوري
څوک وچې زما د وطن لور ته به يې ګام کاوه
ولې نن اغيار راته په بدو سترګو ګوري
هر غليم مې شل ځلې مېدان کې زغلولی و
زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و؟
اور د ځانځانۍ دی چې په کور مې لګېدلی دی
نن مې اننګي دبل څپېړو ته نيولي دي
زه هغه شهباز يم چې مې هر طرف ته ښکار کاوه
ولې لکه زرکه نن دبل د پنجو ښکار شوم؟
توره مې په لاس وه په ظالم په مې ګوزار کاوه
ولې لکه زرکه نن دبل د پنجو ښکار شوم؟
واک اختيار مې خپل وخپله خوښه به مې کار کاوه
ولې لکه زرکه نن دبل د پنجو ښکار شوم؟
ښه صحيح سبق مې درست جهان ته اورولی و
زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و؟
اوس مې د تعليم د پاره زوی بل خوا لېږلی دی
نن مې اننګي دبل څپېړو ته نيولي دي
زه هغه بادار يم چې همېش مې باداري کړې
ولې مې نن خلک د غلام په سترګه ګوري
څوک مې په سر نه وما پخپله سرداري کړې
ولې مې نن خلک د غلام په سترګه ګوري
دېر دي ناکام شوي چې يېې ما پسې خواري کړې
ولې مې نن خلک د غلام په سترګه ګوري
ځينو لا له وېرې نه په خپله سېزلی و
زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و؟
دور د هغو تېر شو اوس يې بل څوک لمسولی دي
نن مې اننګي دبل څپېړو ته نيولي دي
خدای د پاره ورونو دا زړې ګوندۍ اوس پرېږدئ
قام کې چې نفاق وي په هيڅ وخت نه کاميابېږي
تېرې بدۍ هېرې کړئ اساس د مينې کېږدئ
قام کې چې نفاق وي په هيڅ وخت نه کاميابېږي
ټول زړونه يو زړه کړئ د هيچا نه مه وېرېږئ
قام کې چې نفاق وي په هيڅ وخت نه کاميابېږي
کوم وخت چې يو لاس وو ټول جهان مو لړزولی و
زه چې نازولی وم نو بل څوک نازولی و؟
زړه د ملنګ جان د ځان ځانۍ اور دا غولی دی
نن مې اننګي دبل څپېړو ته نيولي دي