نفسونه شول غالب

نفسونه شول غالب
د دې غمه ژړيږم
بې کاره بې تعليمه راته پاتې خپل اولاد شو
پښتون غريب برباد شو
نفسونه مخالف شول
خيالونه مختلف شول
د کور بغض او حسد مونږ لره نه دی مناسب
نفسونه شول غالب
هر څوک ګټه د ځان کړي
وطن به څوک ودان کړي
د قوم مينه له زړونو نه بهر شوه ښه پوهېږم
د دې غمه ژړېږم
ملک صاحب دې جوړ وي
په ګېډه دې دی موړ وي
د خوار او د غريب پوښتنه نشته څه فساد شو
پښتون غريب برباد شو
سيد د خپل سيادت
د ځان غواړي عزت
قسم دی ماونه ليد د وطن د خير طالب
نفسونه شول غالب
څوک ميا او څوک ملا شول
د کسب نه ټپرا شول
وايي کسب و کمال څه کړم شکرانو باندې مړېږم
د دې غمه ژړېږم
نه ننګ شته نه غيرت
نه خاورې ته خدمت
نن وګوره دنيا ته هر ملت سر په مراد شو
پښتون غريب برباد شو
ګوندي او عداوت
په مونږ کې شو عادت
دوستي او شفقت په پښتنو کې شو غايب
نفسونه شول غالب