وګټه ځان پښتونه

وګټه خان پښـــــــــــــــــــتونه
خپل عزيزان پښتونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
يو ځل ښکاره کړه بيادنياته کلک ايمان پښتونه
ژوندون ذلت دې ورک شي
پردی منت دې ورک شـــــــــــــــــــــــــــــــي
تا سره زيب کوي ازاد ښتونستان پښتونه
د مريي ژوند به څـــــه وي ؟
د ځوانۍ خوند به څـــــــــــــــــــــــــــــه وي؟
داسارت دژوند نه ښه دی ګورستان پښتونه
باتجربه سربازيـــــــــــــــــــــې
د لوړو غرو شهبازيــــــــــــــــــــــــــــــــــــې
بې ننګي نه ده مناسب دا ستاپه شان پښتونه
د لوغړن ملنـــــــــــــــګ جان
واوره دا اه وفغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
چې خجالت نه کړې په ګور کې خوشحال خان پښتونه