زما سلام

زما سلام دی په هغو
چې سخت په ځان تيروي
د قام لپاره تکليفونه د زندان تېروي
زما سلام دی په همه خدمتګاران د وطن
چې محبت سره جيلو کې دي بنديان د وطن
دوی خپل سرونه دي په وياړ کړي ټول قربان د وطن
د ازادۍ په مينه، چې جېلخانې ته ځينه، د وطن پت ساتينه
دغه کسان د خدای په فضل به ايمان تېروي
چې قام لپاره تکليفونه د زندان تېروي
چې د وطن د پاره ډېر غټ تکليفونه باسي
د ازادۍ په لاره جېل کې زحمتونه باسي
د قام عزت غواړي په خپل ځان تاوانونه باسي
دا لېډران فداکاران د پښتون، خدمت ګاران د پښتون
وروستنی نسل به د دوی څنګه احسان هېروي؟
چې قام لپاره تکليفونه د زندان تېروي
څوک چې خپل ځان بولي پښتون له مرګه نه ډاريږي
لکه د ډمې د پردو پيسو ته نه درېږي
که سر يې ولاړ شي ازادۍ ځني هيڅ نه تېرېږي
که غيرت من پښتون وي، په زړه دردمن پښتون وي، په قام مين پښتون وي
هغه نو کله د بل لاس لاندې ګزران تېروي
چې قام لپاره تکليفونه د زندان تېروي
د خدای د پاره ورونو ټول شئ ځانځآني مه کوئ
زړونه مو يو کړئ سره يو شئ ناداني مه کوئ
وکړئ پښتنه د بنديانو نا ځواني مه کوئ
خپل لياقت وګټئ، خپل شرافت وګټئ د قام عزت وګټئ
تر څو به اوښکې له ډير درده ملنګ جان تويوي
د قام د پاره تکليفونه په خپل ځان تېروي