زلميانو وکړئ ننګ

زلميانو وکړئ ننګ
په دين او په اسلام
ځانونه د محبوب وطن خدمت کې کړئ قربان
اجرونه دي بېشان
زلميانو په همت شئ
با ننګ او باغيرت شئ
د دين په حفاظت شئ
د ښمن زمونږ د دين نن په براق د علم سپور دی
دا مونږ لره پېغور دی
د دوه بنو چې کور وي
بدۍ يې سره زور وي
يو بل ته په ضد ګوري
د کومې کار چې پاک وي خپل خاوند ترينه خوشحال وي
آبلې نه ملال وي
نور خلک دې بې دي
پخپل باطله دين
پوره لري يقين
خدمت د خپل وطن ادا کوي نه کوي څنګ
زلميانو وکړئ ننګ
يادېږو مونږ اسلام
پښتانه يو په يو قام
بايد چې وکو پام
سرونه خپل له دين او له دولت ځنې خيرات کړو
دا خپل وطن اباد کړو
د هغوی په مقابل
چې مونږ نه شو خجل
بالا او سو پرې تل
نښان د خپل له دين او له وطن اباد کړو
ځانونه لږ دانا کړئ
د زړه سترګې بينا کړئ
غيرت په دې وينا کړئ
رجوع په صداقت د وطن و درېږئ تمام
په دين او په اسلام
ټول په يوه لار شئ
غافل مه شئ بيدار شئ
د بدو نه انکار شئ
ګوندي او عداوت خپلو منځو نه سره دور کړئ
غيرت ځان له حضور کړئ
غيرت زمونږ جامه ده
همت مو سرنامه ده
دنيا کې هنګامه ده
پښتون چې له دښمن نه بېرته پاتې شي په لار
بايد چې وخوري زار زهر
ځانونه لکه شېر کړئ
د ښمن ځنې ځان تېر کړئ
اولاد په علم سېر کړئ
جامه د غيرت و اغوندئ ودريږئ په ميدان
اجرونه دي بې شان
احوال د دنيا ګوره
زما پښتونه وروره
غافل مه اوسه نوره
رقم رقم کمال د نورو خلکو دی ښکاريږي
ځيګر زما کړيږي
دعلم نه چاپېر دی
د مال او سره تېر دی
ټول پوه په يوه څېر دی
اخبار او د رادېو خبرې اورو رنګ په رنګ
زلميانو وکړئ ننګ
تر څو به مونږ ړانده يو
په ويښه کې ويده يو
دا ولې ربوده يو
د علم په غرض زمونږ د کور خانه جنګي ده
دا څومره بې ننګي ده
وحشت او جهل پرېږدئ
هنر ته غاړه کېږدئ
د ښمن ته ودرېږئ
خالق دې پښتنې نه کړي ميمانو ته خجلې
تل دوی دې وي ښاغلې
د پښتو مانا غيرت دی
غيرت مانا همت دی
د پلار نه دا وصيت دی
د پلار نيکه وصيت باندې قايم اوسئ مدام
په دين او په اسلام
وطن د سترګو تور دی
خدمت يې په مونږ پور دی
که يې ونه کړو پېغور دی
پېغور لکه ټوپک د پښتانه په زړه لګېږي
که څوک په دې پوهېږي
بايد چې مونږه پوی شو
د مالګې په شان توی شو
په دې وطن کې لوی شو
ددې وطن خدمت ومونږ په سر باندې اوس فرض دی
عيناً لکه د قرض دي
لازم چې فرض ادا کړو
سستي ځان نه جدا کړو
سرونه ترې فدا کړو
پتنګ نه کوي څنګ سېځي په شمعې باندې ځان
اجرونه دي بېشان
محبوب وطن زمونږ دی
پکې مسکن زمونږ دی
ناموس او تن زمونږ دی
ناموس د پښتانه بايد زېور باندې پوره وي
د هر چانه کره وي
چې دوه تنه زلميان وي
دوی دواړه عاشقان وي
ظاهر باطن کې وران وي
د يو پارچه سنباله د دې بل خواره جامه وي
دا څومره بدنامه وي
دا خاوره معشوقه ده
زمونږ په تعلقه ده
محبوبه لايقه ده
لازم چې مونږه خپلې محبوبې ته ورکړو رنګ
زلميانو وکړئ ننګ
نظر په شاوخوا کړئ
د خپکو تماشا کړئ
غيرت ځان کې پيدا کړئ
د نورو کا رنامو ته نظر وکړئ چې څه کاندي
په مونږه پورې خاندي
پښتونه وروره څله
ويده به يو تر کله
ته پاڅېږه غافله
دخدای لپاره ورونو ټول يو لاس يو تفاق شئ
روان په ښه اخلاق شئ
سرونه په ګريوان کړئ
نيتونه په ښه شان کړئ
ځانونه صادقان کړئ
چې بيرته پاتې نه شو مقابل کې له بل قام
په دين او په اسلام
خاونده مهر بان يې
مالک د کل جهان يې
غني رحيم رحمان يې
افغان ته ته له غيبه بری ورکړې ذوالجلاله
قادره بر کماله
دا سوال مې کړه قبول
په روی د پاک رسول
پښتون نه کړي ملول
ملت د پښتو ته په دنيا او عقبا سر کړې
خپل نوم زمونږ رهبر کړې
ګدا زه ملنګ جان يم
د خپل ملک ثناخوان يم
هر دم ترينه قربان يم
همدا زما اقرار دی څو مې روح شته دی په ځان
اجرونه دي بې شان