شهيده

له ارزوګانو سره ولاړې په ارمان شهيده
تا د خپل قوم لپاره وقف کړ خپل ځان شهيده
دنيا کې هيچا ستا پوښتنه غمخوري و نه کړه
اوس فريادي ولاړيې حضور ته د سبحان شهيده
عمر دې ټول د ظالمانو جيلخانو کې تير شو
تا د خپل قوم مينه پرې نه ښوده هيڅ شان شهيده
د خپل زړګي په وينو سور کفن دې ګورته يو وړ
دغه د چا له ظلمه نه وې سرګردان شهيده
د ازادۍ ناوې دې پاتې شوه د بل په کور کې
اوس دې پښتون کاندي په ځای ستا د ارمان شهيده
زه ملنګ جان يم مجاور ستا د مزار د خاورو
د عيش پرستو خلکو نه يم مدح خوان شهيده