نن وخاندم که وژاړم

د استقلال د جشن په مناسبت
١٣٣٦

نن وخاندم که وژاړم
دلته داسې هلته هسې
ګيلمونه دوه خواره دي
هم ښادي هم فاتحې دي
يم حيران چې کوم خوا لاړم
دلته داسې هلته هسې
تماشې وې ورنژدې شوم
پيښوري ورونه راياد شول
ژړه غونی شان ولاړ وم
دلته داسې هلته هسې
افغاني وريرې مې ناز کا
پښتنې وريرې مې کور کې
زه د کوم نه ځان ونغاړم
دلته داسې هلته هسې
کله شونډو کې موسکۍ شې
کله تريو شې ملنګ جانه
کاميابي دې رب نه غواړم
دلته داسې هلته هسې