رنګ څه کړم

رنګ په رنګ رنګونه وينم هر رنګ څه کړم ؟
چې مې رنګ د آشنا وي بل رنګ به څه کړم؟
ما ميره ماله ايره د پتنګ راوړه
چې په څنګ له اوره ګرځي پتنګ څه کړم؟
که هزار ځله زلمی زوی د پښتون شي
چې باننګ د وطن نه وي بې ننګ څه کړم؟
حمله وکړه غورځنګ وکړه په دښمن خپل
په خپل ورور باندې دې غټ غټ غورځنګ څه کړم؟
طلبګار د اصيل ګل زه ملنګ جان يم
چې ترې بوی د ګنډيري ځي لونګ څه کړم؟