جهان د علم په شا سور دی

جهان دعلم په شا سور دی
هر ځای کې نښې د هنر ورکوي
وطن زمونږ د ميني کور دی
خلک په خپله مينه سر ورکوي
خلک بيدار شو خپل کمال باندې
مونږ دغفلت په خوب ويده پاتې شو
افسوس افسوس زمونږ په حال باندې
سترګې لرو پکې ړانده پاتې شو
زلميانو غور وکړئ دې حال باندې
ولې له هر چانه مانده پاتې شو
د دښمن هر يو قول سپور دی
خلک د غيرت په ځای ټټر ورکوي
په هر طرف کې دښمنان دي زمونږ
د اپلاتون نه لوړ کارونه کوي
دنيا کې ډېر ګوندي ماران دي زمونږ
زمونږ لپاره تدبيرونه کوي
ولې خاموش مسلمان دي زمونږ
دوی سره خپلوکې مرګونه کوي
بې اتفاقي د غضب اور دی
سوي داغونه په ځيګر ورکوي
پخپل نامه باندې غيرت کړئ ورونو
نن په دنيا کې په پښتون يادېږو
مغزو نه لرې جهالت کړئ ورونو
جهان کې لوړ په هر مضمون يادېږو
کور کې وړو ته نصيحت کړئ ورونو
علم و عرفان باندې زرغون يادېږو
بې اتفاقي د غضب اور دی
سوي داغونه په ځيګر ورکوي
پخپل نامه باندې غيرت کړئ ورونو
نن په دنيا کې په پښتون يادېږو
مغزو نه لرې جهالت کړئ ورونو
جهان کې لوړ په هر مضمون ياديږو
کور کې وړو ته نصيحت کړئ ورونو
علم و عرفان باندې زرغون يادېږو
طلب د علم په مونږ پور دی
عالِم په توره شپه نظر ورکوي
خلک پخپل فکر زر باب جوړوي
زه په خامتا پسې جولا لټوم
قلم په لاس علم کتاب جوړوي
زه تش دېوات پسې کلا لټوم
هزار سوالونو ته جواب جوړوي
زه يوه ټکي ته ملا لټوم
ملنګ جان غوڅ ّپه دې پېغور دی
ځکه زلميانو ته خبر ورکوي