په خپل علم دنيا وخته...

په خپل علم دنيا وخته اسمان ته
کال په کال يې د هنر شغل زياتېږي
عزيزانو تاسې فکر و کړئ ځان ته
د غفلت خوب نه مو سترګې نه غړېږي
خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې
دا زمونږ لپاره څومره لوی پېغور دی
هغوی ناست دي دعرفان په منارو کې
هر يو ګوره د هنر په براق سپور دی
مونږ ويده يو لا پخپلو بسترو کې
د وطن سترګې کږې زمونږ په لور دي
نه جوړېږي جهالت د پښتون شان ته
په جاهل باندې د خدای لعنت ورېږي
رب راکړې لاس او پښې او روغ صورت
ولې خپلو لاسو پښو نه ناخلو کار
څو به بل اجرا کوي زمونږ حاجت
په پيسو به سامان غواړو له بازار
راشئ وباسئ په خپل کور کې زحمت
په دې شته جايداد به ولې شو نادار
نظر وکړئ کار و بار د دې جهان ته
حاصلات د علم خور ي نه تمامېږي
رب لپاره ورونو اوسئ صداقت کې
د دنيا سره زمونږ نن سيالي ده
سړی سپک ښکاري د کور په عداوت کې
اتفاق لري عزت او خوشحالي ده
سستي مه کوئ عزيز وطن خدمت کې
دا سستي زمونږ د ځان بې کمالي ده
توجه وکړئ مکتب علم و عرفان ته
اينده نسل ته دغه په کارېږي
هر ساعت پروردګار ته خپل زاري کړئ
رب دې هيڅکله ذليل نه کړي اسلام
همه واړه د دې خاورې نوکري کړئ
خدای دې نه کړي چې ميدان کې شو ناکام
د ښايسته پښتو قانون په ځان جاري کړئ
هم تابع د شريعت اوسئ مدام
نظر وکړئ سوي زړه د ملنګ جان ته
خوږ شربت د ترقۍ پسې کړېږي