هر ګز مه وايه ...

هرګز مه وايه هر هر ګل ته رامبيل
چې اصيل وي هله جوړ کړه ترې اميل
خوند او بوی وي د هرې ميوې بيل بيل
په بکياڼې کې خوند نشته دی د هيل
زيړ غوړي خوره چې بدن دې پرې صحت وي
ته پر ځای د زيړ غوړو مه خوره تور تيل
فرق د سرو او جستو وکړه ملنګ جانه
کوټ بنګال پيروزه مه ګڼه يو خيل