د معارف ترانه

د انسانانو فضيلت علم و عرفان دی ورونو
شرف د ځان دی ورونو
علم يو کان دی په کانونو بې بها يې مثال
هر څه چې غواړې فی الحال
پکې موجود پراته اصيل درو مرجان دي ورنو
شرف د ځان دی ورونو
علم يو باغ دی باثمر تروتازه وی مدام
لري تر عمره دوام
خالق ساتلی له زوال او له خزان دی ورونو
شرف د ځان دی ورونو
پوهه دارو ده د صحت که چا تری نوش کړ يو جام
هغه به تل وي نيک نام
خو ند د کباب خوند د شراب ورته حيران دی ورونو
شرف د ځان دی ورونو
تعريف د علم نه خلاصيږي که څوک ستړی کړي ځان
صفت يې ډير دی بی شان
دا څو مثاله نشر کړي ملنګ جان دي ورونو
شرف د ځان دی ورونو