بې غم کله ...

بې غم کله د غم جن په غم پوهيږي
غمجن ځان لره د ځان په غم کړيږي
دردمندان د ځان په درد کې ويش او وای کړي
بې درد کله د دردمند په درد خوږيږي
څوک چې موړ وي ټول عالم ورته موړ ښکاري
موړ د وږي په حالت کله خبريږي
د جمله زړونو مالک پروردګار دی
بنده کله د بنده په زړه رسيږي
ته پخپل غم و درد ژاړه ملنګ جانه
د بل څه دی چې دا ستا په غم ژړيږي