بې غوره ياره....

بې غوره ياره!
رنګ ته مې ګوره بيا کوه د خولې سوالونه
بې غوره ياره
رنګ ته مې ګوره چې زيړيږي
اوښکې مې اوري نه وچيګي
بې غوره ياره
بې غوره ياره
د شهيدانو يتيمان مې ژړوينه
څنګه دې زړه راته جګيږي
بې غوره ياره
فخر افغان مو نه ياديږي
بې غوره ياره
ستاسو په غم کې جيلخانې جارو کوينه
که ته پښتون يې بسم الله کړه
بې غوره ياره
پاڅه د ننګ توره تر ملا کړه
بې غوره ياره
بې غوره ياره
چې پردې ښځې پيغورونه راکوينه
که ستا له لاسه پوره نه وي
بې غوره ياره
مور دې په تا هم بوره نه وي
بې غوره ياره
بې غوره ياره
ټيکرس مې واخله ماته هم غيرت راځينه
هومره به سترګې تورې نه کړم
بې غوره ياره
په ځان به عطر پورې نه کړم
بې غوره ياره
بې غوره ياره
د ملنګ جان ټپې مې خيال ته نه پريږدينه