سور سالو مې بيرته کړه

سور سالو مې بيرته کړه
توره په سروم مورې
تور وربل مې مه ګوره
نه يې جوړوم مورې
زړه کې درد د قوم لرم
سرې سترګې مدام لرم
زه کله ارام لرم
دا د غيرت اوښکې دي
زې چې تويوم مورې
دا دهوس شپې نه دي
ډول کې څه فايدې نه دي
وه مورې په دې نه دی
قوم دی درپه در زما
نه يې هيروم مورې
نشته پخواني ياران
هغه غيرتي ځوانان
نه ودوم چاته ځان
کور کې ناسته ښه يمه
صبر به کوم مورې
سر به نذرانه کړمه
وربې اعانه کړمه
ځان به نارينه کړمه
ځم د ملنګ جان ملنګ
اوښکې پاکوم مورې