خاونده روغ کړې ته

خاونده زوغ کړې ته زمونږ دغه نيمګړی اختر
چې لر او بر پښتانه ټول په کې ګډون وکړي
هغه محکوم ورونه زما راته ازاد کړې ربه!
د استعمار کورونه مرګ باندې برباد کړې ربه!
نا امېد زړونه يې په خپل کرم ته ښاد کړې ربه!
د اسارت دا ځنځيرونه ترې نه مات کړې ربه!
دغه اختر کړې په تمام پښتنو يو برابر
خاوند روغ کړې ته زمونږ دغه نيمګړی اختر
چې د خوښۍ او خوشحالۍ ژوندون پښتون وکړي
چې لر او بر پښتانه ټول پکې ګډون وکړي
خاونده ستا لويې خدايې نه لوی احسان غواړم
جنت ته ګورم خو اول پښتونستان غواړم
خپل دې پرېوتي کام د پاره لوړ نښان غواړم
ملي ارزو ته رسېدل راته د پاچاخان غواړم
کړې په ښادۍ راته بدل د چارسدې شورو شر
خاونده روغ کړې ته زمونږ دغه نيمګړی اختر
عزيزان پوه کړې چې په ټينګه خپل تړون وکړي
چې لر او پر پښتانه ټول پکې ګډون وکړي
خاونده دا زمونږ کمکی اختر ته لوی اختر کړې
دانه دانه پښتانه غونډ سره په يو ټغر کړې
خيال د نفاق زمونږ مغزو ځنې په خير بهر کړې
د ازادۍ هوا پيدا د هر پښتون په سر کړې
نور ليدی نشم غير حاکم زه د پښتون په ټبر
خاونده روغ کړې ته زمونږ دغه نيمګړی اختر
کام مې ازاد کړې چې په خپل خوښه ژوندون وکړي
خاونده هله په دا تاو د زړګي سوړ شي زما
چې دغه جشن پېښور په ښار کې جوړ شي زما
هر يو پښتون د ازادۍ په نعمت موړ شي زما
د استقلال په مزه پوه هر ځوان او زوړ شي زما
چې شاګردانو سره ورشم لاس په لاس يو چکر
خاونده روغ کړې ته زمونږ دغه نيمګړی اختر
هله به خوند د ملنګ جان شعر و مضمون وکړي
چې لر او بر پښتانه ټول پکې ګډون و کړي