کله نادان يمه زه

د بزرګۍ نښې راکې دي فيض رسان يمه زه
بلند نښان يمه زه
د مکر ګوډيه زه دې پېژنم انسان يمه زه
کله نادان يمه زه
د بزرګۍ نښې راکې دي خدمت ګار يمه زه
ستاسو غمخوار يمه زه
راځئ راځئ په سر راځئ ستاسو بادار يم زه
د قوم سردار يمه زه
تجربه کار يمه زه
زما په نام اوسئ
تل بيا ارام اوسئ
خوښ به مدام اوسئ
زه مسلمان يم طرفدار د مسلمان يمه زه
بلند نښان يمه زه
چې وايې زه يم مسلمان ستا اسلاميت څنګه دی؟
ستا ديانت څنګه دی؟
د خدای رسول په لاره سم ستا عدالت څنګه دی؟
ستا شريعت څنګه دی؟
په مسلمان باندې ستا مهر او شفقت څنګه دی؟
ستا حقيقت څنګه دی؟
د چارسدې ماشومان
هغه تور سري خواران
چې شټېدل په ميدان
دغه دچا دلاسه مړه شول حيران يمه زه
کله نادان يمه زه
د چارسدې خلک چې مړه شول خپل وحشت وژلي
خپل جهالت وژلي
زما په باب کې چې خاين وو خپل خيانت وژلي
نا انسانيت وژلي
زما احکام يې نه منل خپل بغاوت وژلي
خپل شرارت وژلي
اخر ناچاره شومه زه
په زړه ازار شومه زه
ورته په قار شومه زه
په ماشينو مې سزا ورکړه پهلوان يمه زه
بلند نښان يمه زه
دوی خاينان وو چې خپل دين او شريعت يې غوښته
اسلاميت يې غوښته
دنيا د عدل کې خپل حق او حقيقت يې غوښته
د قوم عزت يې غوښته
د غلامۍ او مرييتوب ځنې نفرت يې غوښته
انسانيت يې غوښته
تا بې ګناه وژلي
په ناروا وژلي
ډېر په تادا وژلي
ای مستبده ستا دې ظلم نه پرېشان يمه زه
کله نادان يمه زه
ما د اسلام د پاره ډېر ډېر خدمتونه کړي
لوړ لوړ کارونه کړي
د پاکستان په جوړېدو مې تکليفونه کړي
ښه زحمتونه کړي
د انګرېزانو سره ما عداوتونه کړي
د خولې جنګونه کړي
ما پاکستان جوړ کړی
ښه ګلستان جوړ کړی
دا لوړ نښان جوړ کړی
ځکه دنيا ته لوړ ختلی تر اسمان يمه زه
بلند نښان يمه زه
مداري توب دې نه منم مداري توب مه کوه
ډېر سياڼه توب مه کوه
د زور ګيرانو رېباري د لالي توب مه کوه
چپړاسي توب مه کوه
نور د دنيا په مخکې دا حرامي توب مه کوه
نا سړي توب مه کوه
ښه پېژندلی يې ما
په تول تللی يې ما
غلا کې نيولی يې ما
پوزه او غوږ دې پرېکومه ملنګ جان يمه زه
کله نادان يمه زه