د شاعر پيژندپاڼه

khanjer
london

سلامونه
زه په ۱۳۵۰ کا ل په ننګرا ها ر کی زیږیدلی یم او لوړی زد ه کړی می د کا بل په پوهنتون کی د طب په رشته کی کړی - د شعړونه سره مینه لرم ا و شعرونه لیکم
اوس په کا بل کی ا وسیږم ا و د وطن ا زا د ی می لوی ا رما ن دی - او د مسلما نانو یووا لی می ستر هد ف


مننه