د شاعر پيژندپاڼه

شیرزی

د لوی څښتن په نوم


ویس شیرزی د نعمت الله زوی متخلص په شیرزی په کال ١٩٩١/١/٢ په پیښور
پاکستان کۍ زیږیدلئ.د ٩ نهم ټولګي زده کونکی دي.
زده کړي تر اوسه دوام لري......WWW.WAIS.XTREME-HOSTZ.NET