د شاعر پيژندپاڼه

othmanzai
کابل

زما نوم مشفق
احمد\\\"اتمانزی\\\" ارواښاد ښونکی ولی محمد زوے یم .په کال ١٣٦٠ دلغمان قرغیو
ولسوالے په قلعټک زیږدلے اوبیادوخت جګړے زموږ کورنے دته هړکړه چے زموږ کور
کابل ته مهاجرت وکړے چے اپتداے زده ګړه مے دنازواناښونځی په زاړه
مکرویانوکے ترسره بیا دلیسه دوره می دعبدالهادی داوی عالی لیسه په ١٣٧٧ کی
پای ته ورسوه چے ورسته دکابل معالجوی طب پونځی کۍ شامل او١٣٨٧ په MDدرجه
فارغ شوم دهوای ځواکو په صحیه کلینک د پوزی او غوږ داکټر حیث دنده مخته وړه
او٢٠١٠ کال د تحصیل لپاره دامریکا ایالات ته لارم اوس دشیندند هوای ځواکون
صحیه کلینک سرطیب یم اصلا زه شاعر نه یم ولی د ژوند استونزو زه هړ کړم
ترسودڅپل زړه درد بیان کړم ځکه شاعری اسان ندی اوهرڅوک شعر ویلی نشے

دیره مننه

mushfiq.ahmad@mod.gov.af
drmushfiq.othmanazai@gmail.com
Facebook:Mushfiq othmanzai
cell phone :0093-0786311810