د شاعر پيژندپاڼه

خوستی

د سلام په وړاندی کولوبايد ويم چی زمانوم محمد رفيق (خوستی) اود يعقوبيو ولسولۍ څخه يم٠
لومړنی زده کړې می ديعقوبيو په عالي ليسه کی سر ته رسولي او لوړو زدهکړو لپاره د دوهې انامالي په پونتون کی د اقتصلد په ريشته کی په زدهکړو بوخت يم، شعر م ډير خوښيږي لولم يی وايم يې او ليکم يی ٠
په مينه!