د شاعر پيژندپاڼه

رحماني
کابل

بسمه تعالى !
نوم!نورياسين رحماني
دنده:محصل
ولايت:پكتيا
ولسوالى :مركز ګرديز
فعلي سكونت:كابل‎


nooryaseen41@yahoo.com