د شاعر پيژندپاڼه

اخلاق

نوم غنى الرحمان
تخلص اخلاق
delwafa2008@hotmail.com