د شاعر پيژندپاڼه

said

زه غوا ړم تا سی ما د خپلو شعرونو نه وپژنی خو بیا هم زه غوا ړم یو څو لنډو ټکوکی تا سی ته خپل ځا ن د روپژنم
زه په ۱۳۴۸ کا ل کی په وردګو کی زیږد لی یم او لوړی زد ه کړی می د کا بل بو هنتون د زرا عت په بو هنځی کی سرته رسولی

مننه