خوږې نغمې
شميره سندره غږ اوږدوالی فورمات اوريدل
چالانول
١ دا زمونږ زيبا وطن اولمير ٣:٥٦ mp3 چالانول
٢ دا به وي ازار د چا اولمير ٥:٢٤ mp3 چالانول
٣ روح مې له تن نه په رفتن دی شاه ولي ، شراره ٦:٠٦ mp3 چالانول
٤ يو ځلې بيا راشه خوشاله شاه ولي ٥:٢٦ mp3 چالانول
٥ چا غوږ کې راته وويل بريالی صمدي ٣:١٧ mp3 چالانول
٦ سور سالو په سر نغمه ٤:٣٢ mp3 چالانول
٧ وطن د پښتونخوا نغمه ٦:٠٩ mp3 چالانول
٨ تور وربل مې مخکې رحيم غمزده ٥:٠٢ mp3 چالانول
٩ نور د صبر طاقت نه وينم سندول ١٣:٣٧ mp3 چالانول
١٠ نفسونه شول غالب وحيد قاسمي ٥:١٨ mp3 چالانول
١١ زه افغان يم زما روح همايون صاحبزی ٧:٠٠ mp3 چالانول
١٢ تا چې ورکړې اجازه نواب ٥:٣٦ mp3 چالانول
١٣ راشه چې مرمه نواب ٦:٢٢ mp3 چالانول
١٤ ستا عشق وو نواب ٤:٠٥ mp3 چالانول
١٥ دا غم دی تل په ما نواب ٧:٢١ mp3 چالانول